Зар

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УРИЛГА

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАР/CONSULTING SERVICE RECRUITMENT NOTICE

 

CONSULTANCY SERVICE FOR IMPLEMENTING TRAINING PROGRAM ON EFFECTIVE MULTI-DISCIPLINARY RESPONSE AND LAW ENFORCEMENT PROCEDURES, CROSS-SECTORAL COORDINATION AND PSYCHOLOGICAL COUNSELLING FOR KEY STAKEHOLDERS

The Combating Domestic Violence Against Women and Children (Grant 9198-MON) is being implemented by the Ministry of Justice and Home Affairs (MOJHA) and administered by Asian Development Bank (ADB) with funding of the Government of Japan. The project aims to deliver three main outputs: (i) multi-disciplinary response and livelihood assistance services to domestic violence survivors delivered; (ii) capacity of key officials and staff responsible for protection and rehabilitation services for domestic violence survivors improved; and (iii) behavior of key stakeholders on prevention, reporting, and protection of survivors improved. Outcome of the project is the quality of and access to prevention and multi-disciplinary response to domestic violence strengthened. More information about the project can be obtained from https://www.adb.org/projects/51217-001/main.

The MOJHA intends to recruit a national consulting firm to conduct series of trainings tailored to different stakeholders for strengthening effective multi-disciplinary response and law enforcement procedures, cross-sectoral coordination for prevention and response to domestic violence.

OBJECTIVE OF THE ASSINGMENT

The purpose of the assignment is to build capacity of the key stakeholders and service providers in prevention, reporting, responding to domestic violence at different levels of responsibility in accordance with the revised Law on Combating against Domestic Violence. The capacity building program will train over 900 officials involved in multi-disciplinary teams, one-stop service centers, police, shelters, members of the Coordination Sub-Councils for Crime Prevention (CSCP), and psychologists. Training manuals specifically tailored to the needs of different audience will be developed. Capacity of coordination and management of multi-disciplinary response to domestic violence, provision of legal, health and social services for the victims of domestic violence will be strengthened.

SCOPE OF WORK

The consulting firm will engage from June 2020 to December 2022 (intermittent). Capacity of the key stakeholders and service providers will be strengthened in preventing, reporting, and responding to domestic violence as outlined in the revised law on Combating against Domestic Violence. The consulting firm is expected to design and implement training program in delivering the multi-disciplinary services for the victims of domestic violence in project target sites and at the national level. Trainings will be organized to strengthen the effective multi-disciplinary response, law enforcement procedures, cross-sectoral coordination, and psychological counseling for local multidisciplinary teams, members of coordination sub-councils for crime prevention, staff of shelters, OSSCs and helplines, and selected psychologists of the project sites. Over 900 government officials will be trained in capacity building trainings. The consulting firm will develop training manuals for different stakeholders tailoring to their key roles and needs as outlined in the Law Combating Against Domestic Violence. The consulting firm is expected to monitor and report in line with the Project Design and Monitoring Framework and on the performance against the indicators for the output.

The full Terms of Reference can be found at ADB CMS http://csrn.adb.org.

SELECTION CRITERIA AND REQUIREMENTS

EOI will be evaluated based on consulting firm’s competencies related to management, technical, geographic competence, and proposed team of expert’s qualifications. Consultants will be selected in accordance with the procedures set out in the ADB Procurement Policy (2017, as amended time to time) and Procurement Regulation for ADB Borrowers (2017, as amended time to time). Interested consulting firms must provide information indicating that they are qualified to perform the services (brochures, description of similar assignments, experience in similar conditions, availability of appropriate skills among staff, etc.). Consultants may associate to enhance their qualifications.

SUBMISSION REQUIREMENTS

Interested consulting firms should apply through ADB’S Consulting Services Recruitment Notice (CSRN) following the link below by May 26, 2020, 10:00 pm (Ulaanbaatar time). Link https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=155895. Standard template of EOIs and expert CVs shall be used in the submission.

OFF-LINE EXPRESSION OF INTERESTS WILL NOT BE RECEIVED.

Contact information:

Attn: Project Implementation Unit /Procurement Specialist/

The Ministry of Justice and Home Affairs of Mongolia

Government Building V, Chingeltei district, Trade street 6/1

Ulaanbaatar city, Mongolia

Tel: 976-7744-9198

Email: procurement.g9198@gmail.com

am text column. Click edit button to change this text.

ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ХУУЛЬ ЗҮЙ, НИЙГМИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ЧАДАВХЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Азийн хөгжлийн банк хамтран Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн буцалтгүй тусламжийн хүрээнд “Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх” төслийг хэрэгжүүлж байна. Төсөл нь гурван бүрэлдэхүүн хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд: (i) гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид чиглэсэн нийгмийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулах; (ii) гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид чиглэсэн хамгааллын болон нөхөн сэргээх нийгмийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх; (iii) гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, мэдээлэх талаар олон нийтийн зан үйл, хандлагад нөлөөлөх мэдээлэл харилцааны ажлуудыг хэрэгжүүлнэ.Төслийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх цахим холбоосноос авна уу https://www.adb.org/projects/51217-001/main.

Хууль зүй, дотоод хэргийн яам нь Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, хууль зүй, нийгмийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх чадавхыг бэхжүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг урьж байна.

ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД

Зөвлөх үйлчилгээний зорилго нь гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, мэдээлэх, хариу арга хэмжээ авах чиглэлээр Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд заасан чиг үүргийн дагуу үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагын мэргэжилтэн, албан хаагч нарын чадавхыг бэхжүүлэхэд оршино. Сургалтын хөтөлбөрт хамтарсан баг, нэг цэгийн үйлчилгээний төв, цагдаа, түр хамгаалах байрны ажилтан, тусламжийн утасны оператор, аймаг дүүргийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл (ГХУСАЗСЗ)-ийн гишүүд, сэтгэл зүйч, нийт 900 мэргэжилтэн, албан хаагчийг хамруулан сургана. Сургалтын гарын авлагыг оролцогч байгууллагын чиг үүрэг, онцлогт нийцүүлэн боловсруулж, тухайлсан сургалтыг зохион байгуулна. Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, гэр бүлийн хохирогчид шаардлагатай хууль зүй, сэтгэл зүй, нийгмийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэх салбар дундын удирдлага, зохицуулалтыг сайжруулах чадавхыг бэхжүүлнэ.

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРЭЭ

Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч нь 2020 оны 6 дугаар сараас 2022 оны 12 дугаар сарын хооронд /завсарлагатай/ ажиллана. Гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх, мэдээлэх, хариу арга хэмжээ авах чиглэлээр Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд заасан чиг үүргийн дагуу үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагын мэргэжилтэн, албан хаагч нарын чадавхыг бэхжүүлнэ. Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгч нь гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчид салбар дундын үйлчилгээг хүргэх чиглэлээр  сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, сургалтыг үндэсний болон төслийн зорилтот орон нутагт хэрэгжүүлнэ. Хамтарсан багаар ажиллах, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх, салбар дундын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, орон нутгийн хамтарсан багийн гишүүдэд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх чиглэлээр хамгаалах байр, нэг цэгийн үйлчилгээний төв, тусламжийн утасны операторууд, төслийн зорилтот аймаг, дүүргийн сэтгэл зүйчид, аймаг дүүргийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн гишүүдэд сургалтууд зохион байгуулна. Сургалтад 900 гаруй мэргэжилтэн, албан хаагчийг хамруулна. Сургалтын гарын авлагыг оролцогч байгууллагын Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуульд заасан чиг үүрэг, онцлогт нийцүүлэн боловсруулж, тухайлсан сургалтыг зохион байгуулна. Төслийн удирдлагын баримт бичигт тусгасан төслийн хяналт үнэлгээний хүрээнд заасан үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтийг хянан, гүйцэтгэлийг тайлагнана. Зөвлөх үйлчилгээний ажлын удирдамжийг Азийн хөгжлийн банкны цахим холбоосноос авна уу. CMS http://csrn.adb.org.

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Азийн хөгжлийн банкны зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах зааврын дагуу сонгон шалгаруулна. Сонирхсон байгууллага уг зөвлөх үйлчилгээнд тавигдах шаардлагад хүрч буйг хэвлэмэл зурагт хуудас, ижил төстэй хийсэн ажлын тайлбар, багийн гишүүдийн боловсрол, мэдлэг, ур чадварыг харуулсан нотлох баримт материалыг ирүүлнэ. Зөвлөхүүд баг бүрдүүлэн сонгон шалгаруулалтад орж болно.

БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

Азийн хөгжлийн банкны зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах журмын дагуу (CSRN) доорх холбоосноос 2020 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн, 22:00 цагаас өмнө (Улаанбаатарын цагаар) орж бүртгүүлнэ үү. https://selfservice.adb.org/OA_HTML/adb/xxcrs/jsp/ADBCsrnFwd.jsp?sel=155895. Зөвлөх үйлчилгээнд санал ирүүлэх стандарт урилгын маягт болон мэргэжилтний товч намтрыг бүрдүүлэн оролцоно.

 

Бүрдүүлэх материалыг цаасаар хүлээн авахгүй.

Холбоо барих:

Худалдан авалт хариуцсан ажилтан, Цахим хаяг: procurement.g9198@gmail.com

“Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх”төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

Монгол улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Засгийн газрын V байр, Чингэлтэй дүүрэг, Худалдааны гудамж 6/1

Улаанбаатар хот, Монгол Улс

Утас: 976-7744-9198 am text column. Click edit button to change this text.

Related posts

Архидан согтуурахтай тэмцэх чиглэлийн төслийн уралдааны дүн

Amaraa Chuluun

ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР АЛБА ХААГЧДЫГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Bayanduuren b

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА/

Bayanduuren b

Leave a Comment