ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд хуулийн этгээд ямар ямар үүрэг хүлээдэг вэ?

Хариулт: Хуулийн этгээд нь хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд хуульд өөрөөр заагаагүй бол эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн заавар, зөвлөмж, мэдэгдэл, шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй.

Хуулийн этгээд нь үйл ажиллагааныхаа халхавчин дор хүн худалдаалах үйл ажиллагаа явуулсан нь тогтоогдвол тухайн хуулийн этгээдийг шүүхийн шийдвэрээр татан буулгана.

Related posts

Асуулт: Малыг бусдын өмчлөлд шилжүүлэхдээ заавал гэрээ байгуулах ёстой юу?

user u

Асуулт: Бүх шатны засаг дарга болон иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх талаар ямар чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байгаа вэ?  

user u

Асуулт: Ямар тохиолдолд мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эд болон бэлтгэх зориулалтын тоног төхөөрөмжийг устгадаг вэ? Энэ талаар нарийн зохиуцуулалт байдаг уу?

user u

Leave a Comment