ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчийн хохирол нөхөн төлүүлэх ямар ямар арга зам байдаг вэ?

Хариулт: Хохирогч нь эд хөрөнгө, нэр төр, алдар хүнд, сэтгэл санааны хохирлоо нөхөн төлүүлэхийг гэм буруутай этгээдээс шаардах эрхтэй байдаг. Мөн хохирогчийн сэтгэл санааны хохирлыг мөнгөн хэлбэрээр нөхөн төлүүлж болдог.

Хохирогчийн сэтгэл санааны хохирлын хэмжээг түүний нэхэмжлэлийн шаардлагын хүрээнд хохирогчид учирсан гэм хорын хэр хэмжээг харгалзан шүүх тогтооно.

Related posts

Асуулт: Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодис, тэдгээрийн түүхий эдийн жагсаалт байдаг уу? Иргэн, аж ахуй нэгж байгууллага нь ямар зорилгын хүрээнд ашиглахыг зөвшөөрдөг вэ?

user u

Асуулт: Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахад иргэний хүлээх үүрэг гэж байдаг уу?

user u

Асуулт: Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх сан хаанаас санхүүждэг вэ? Сангийн хөрөнгийг ямар үйл ажиллагаанд зарцуулдаг вэ? 

user u

Leave a Comment