Эрхэм зорилго

Монгол Улсад гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл нь “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай” Монгол Улсын хуулийн 16 дугаар зүйлд зааснаар улсын хэмжээнд гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулахад уг зөвлөлийн эрхэм зорилго оршино.