Ажлын алба

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн Ажлын алба

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4, Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2016 оны 134 дүгээр зарлигийн дагуу Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн Ажлын албыг Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын дэргэд 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулан ажиллаж байна.

Ажлын алба нь Зохицуулах зөвлөлийн гишүүдийг мэдээллээр хангах, өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг нэгтгэн мэргэжил, арга зүйн удирдлагаар хангах үндсэн