Хууль эрх зүй

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль

Хүүхэд хамгааллын тухай хууль

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

 Замын хөдөлгөөны аюулгүй байдлын тухай

 Малын хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль