Хууль эрх зүй

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлттэй тэмцэх тухай хууль

 Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль

Хүүхэд хамгааллийн тухай хууль

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

 Замын хөдөлгөөны аюулгүй байдлын тухай

 Малын хулгайтай тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль