ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд хуулийн этгээд ямар ямар үүрэг хүлээдэг вэ?

Хариулт: Хуулийн этгээд нь хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд хуульд өөрөөр заагаагүй бол эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн заавар, зөвлөмж, мэдэгдэл, шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй.

Хуулийн этгээд нь үйл ажиллагааныхаа халхавчин дор хүн худалдаалах үйл ажиллагаа явуулсан нь тогтоогдвол тухайн хуулийн этгээдийг шүүхийн шийдвэрээр татан буулгана.

Related posts

Асуулт: Эрүүгийн хариуцлагыг ямар нөхцөлд хөнгөрүүлдэг вэ?

user u

Асуулт: Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүн хүчирхийлэгчтэй уулзаж болдог уу?

user u

Асуулт: Миний тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг хассан. Буцаагаад сэргээж болдог уу?

user u

Leave a Comment