ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчийн хохирол нөхөн төлүүлэх ямар ямар арга зам байдаг вэ?

Хариулт: Хохирогч нь эд хөрөнгө, нэр төр, алдар хүнд, сэтгэл санааны хохирлоо нөхөн төлүүлэхийг гэм буруутай этгээдээс шаардах эрхтэй байдаг. Мөн хохирогчийн сэтгэл санааны хохирлыг мөнгөн хэлбэрээр нөхөн төлүүлж болдог.

Хохирогчийн сэтгэл санааны хохирлын хэмжээг түүний нэхэмжлэлийн шаардлагын хүрээнд хохирогчид учирсан гэм хорын хэр хэмжээг харгалзан шүүх тогтооно.

Related posts

Асуулт: Манай гэр бүл мал маллаж амьдрахаар хөдөө орон нутагт шилжин ирсэн. Өөрийн өмчлөлийн малаа хулгайд алдахаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд ямар арга хэмжээ авах вэ?

user u

Асуулт: Сэтгэл санааны хүчирхийлэл гэдгийг юу гэж тайлбарлах вэ?

user u

Асуулт: Хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлсэн гэж нэхэмжлэл ирсэн байна. Ямар нөхцөлтэй байдаг юм бол оо?

user u

Leave a Comment