• Home
  • Салбар зөвлөл

Салбар зөвлөл

ts@tsr@1

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл нь аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт салбар зөвлөлүүдтэй байх ба салбар зөвлөл дарга тухайн орон нутгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга байх ба 7-15 хүний бүрэлдэхүүнтэй байна.

Салбар зөвлөл Салбар зөвлөлийн дарга Орлогч дарга

 

Нарийн бичгийн дарга Утас
1 ГХУСАЗЗ ХЗДХ-н сайд ЗГХЭГ тэргүүн дэд дарга ГХУСАЗЗАА-ны дарга 265125
2 Нийслэлийн ГХУСАЗСЗ НИТХ-ын дарга 310452
3 Архангай аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга Аймгийн Засаг дарга Аймгийн ИТХТ-ын ажлын албаны ХЭЗн  асуудал хариуцсан ажилтан 99011300
4 Баян-Өлгий аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга Аймгийн Засаг дарга ГХУСАЗСЗ-ийн ажилтан 99422188
5 Баянхонгор аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга Аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗ хэлтсийн дарга 70444072
6 Булган аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга Аймгийн Засаг дарга Аймгийн

ИТХТ-ын ажлын албаны хуулийн зөвлөх

 

 

99227199
7 Говь-Алтай аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга Цагдаагийн дарга 70484749
8 Говьсүмбэр аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга Цагдаагийн хэлтсийн дарга 99155992
9 Дархан-Уул аймгийн ИТХ ИТХ-ын дарга Аймгийн Засаг дарга ЦГ-ын дарга 70377880
10 Дорноговь аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга Аймгийн Засаг дарга Аймгийн ИТХТ-ын нарийн бичгийн дарга
11 Дорнод аймгийн ИТХ ИТХ-ын дарга Аймгийн Засаг дарга ГХУСАЗСЗ-ийн ажилтан 99585800
12 Дундговь аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга Аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗ хэлтсийн дарга
13 Завхан аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга Аймгийн Засаг дарга ЦГ-ын дарга, Цагдаагийн хурандаа 70462220
14 Орхон аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга Аймгийн Засаг дарга Аймгийн ИТХТ-ын нарийн бичгийн дарга 99357568, 88001119
15 Өвөрхангай аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга Аймгийн Засаг дарга Хуульзүйн хэлтсийн дарга 70323491
16 Өмнөговь аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга Аймгийн Засаг дарга Аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗ хэлтсийн дарга 88051471
17 Сүхбаатар аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга
18 Сэлэнгэ аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга
19 Төв аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга Аймгийн Засаг дарга Аймгийн ЗДТГ-ын ХЗ хэлтсийн дарга 70273174
20 Увс аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга ХЗХ-ийн дарга
21 Ховд аймгийн ИТХ ИТХ-ын дарга Аймгийн Засаг дарга ГХУСАЗСЗ-ийн ажилтан 91081616
22 Хөвсгөл аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга Аймгийн ИТХТ-ын Хуулийн хэлтсийн дарга 70382751
23 Хэнтий аймгийн ГХУСАЗСЗ ИТХ-ын дарга Аймгийн Засаг дарга Аймгийн ЗДТГ-ын ХЭЗ хэлтсийн дарга 98119388