Зар

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 Огноо: 2020 оны 1 дүгээр сарын 16

 Зээл/Буцалтгүй тусламжийн дугаар ба нэр: БТ9198-МОН: Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх төсөл

Гэрээний дугаар ба нэр: W001/2020 Түр хамгаалах байрны барилгын засварын ажил

 1. Монгол Улс Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-аас БТ9198-МОН: Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх төслийг санхүүжүүлэх зорилгоор энэхүү санхүүжилтийг хүлээн авсан бөгөөд уг хөрөнгөөр дээр дурдсан гэрээнүүдийн төлбөрийг санхүүжүүлэх зорилготой болно. Тендер шалгаруулалт нь АХБ -ны эрх бүхий орны тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.

Тендерт оролцогч нь тендерийн баримт бичигт заасны дагуу нэг эсхүл хэд хэдэн гэрээ байгуулахаар тендер ирүүлж болно. Тендерт оролцогчид нэгээс дээш гэрээ байгуулах эрх олгосон тохиолдолд үнийн хөнгөлөлт санал болгохыг зөвшөөрөх ба уг үнийн хөнгөлөлтийг тендерийн маягтад тусгасан байна.

 1. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам (“Захиалагч”) нь эрх бүхий тендерт оролцогчийг Багц №1: W001-1/2020 Түр хамгаалах байрны барилгын засварын ажил, Налайх дүүрэг, Улаанбаатар хот; Багц №2: W001-2/2020 Түр хамгаалах байрны барилгын засварын ажил, Улаангом сум, Увс аймаг (“Ажил гэх”) ажлын барилга засварын ажлыг хийж гүйцэтгэх, дуусгах тухай битүүмжилсэн санал ирүүлэхийг урьж байна.
 1. Нээлттэй өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалт (дотоодод зарлан мэдээлэх)-ыг АХБ-ны нэг үешаттай: нэг дугтуйт горимын дагуу зохион байгуулах ба тендерийн баримт бичигт заасан эрх бүхий орны бүх тендерт оролцогчдод нээлттэй байна.
 1. Энэхүү тендер шалгаруулалтад зөвхөн дор дурдсан чадварын үндсэн шаардлагыг хангасан эрх бүхий тендерт оролцогч оролцоно. Үүнд:

БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТУРШЛАГА

Багц №1: W001-1/2020 Түр хамгаалах байрны барилгын засварын ажил, Налайх дүүрэг, Улаанбаатар хот.

Сүүлийн 3 жилд амжилттай эсхүл үндсэнд нь гүйцэтгэж дуусгасан, мөн санал болгож буй ажилтай ижил төстэй нэгээс доошгүй гэрээт ажилд оролцсон байх, ингэхдээ тендерт оролцогчийн тухайн ажилд оролцсон ажлын үнэлгээ нь 32,000,000 төгрөгөөс доошгүй байх.

Багц №2: W001-2/2020 Түр хамгаалах байрны барилгын засварын ажил, Улаангом сум, Увс аймаг.

Сүүлийн 3 жилд амжилттай эсхүл үндсэнд нь гүйцэтгэж дуусгасан, мөн санал болгож буй ажилтай ижил төстэй нэгээс доошгүй гэрээт ажилд оролцсон байх, ингэхдээ тендерт оролцогчийн тухайн ажилд оролцсон ажлын үнэлгээ нь 224,000,000 төгрөгөөс доошгүй байх.

САНХҮҮГИЙН ШААРДЛАГА

Тендерт оролцогчийн одоогийн санхүүгийн чадавхийг харуулах үүднээс сүүлийн 3 жилийн аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, эсхүл тендерт оролцогчийн харъяа орны хуулиар аудитаар баталгаажуулахыг үл шаардсан бол захиалагчийн зөвшөөрөх бусад хэлбэрийн санхүүгийн тайланг илгээнэ. Тендерт оролцогчийн цэвэр хөрөнгийн доод хэмжээг нийт актив хөрөнгө ба нийт өр төлбөрийн зөрүүгээр тооцох ба энэ зөрүү нь ашигтай байвал зохино.

Багц №1: W001-1/2020 Түр хамгаалах байрны барилгын засварын ажил, Налайх дүүрэг, Улаанбаатар хот

Сүүлийн 3 жилд хэрэгжиж байгаа эсхүл хэрэгжиж дууссан гэрээт ажлын хүрээнд хийгдсэн нийт баталгаат төлбөрийн дүнгээр тооцож гаргасан барилгын ажлын жилийн дундаж борлуулалтын доод хэмжээ 40,000,000 төгрөг.

 Багц №2: W001-2/2020 Түр хамгаалах байрны барилгын засварын ажил, Улаангом сум, Увс аймаг.

Сүүлийн 3 жилд хэрэгжиж байгаа эсхүл хэрэгжиж дууссан гэрээт ажлын хүрээнд хийгдсэн нийт баталгаат төлбөрийн дүнгээр тооцож гаргасан барилгын ажлын жилийн дундаж борлуулалтын доод хэмжээ 280,000,000 төгрөг.

 ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР БА НЭР:

БА-2.1 Цутгамал болон угсармал төмөр бетон, мод ба өргөт бүтээцэн барилгын угсралт, өргөтгөл,шинэчлэлийн ажил;

БА-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт;

БА-6.2 Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн шугам сүлжээ, Хөргөх байгууламж тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт;

БА-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт;

БА-6.4 Барилга байгууламжийн дотор холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт;

БА-8.1 Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл, интерьер, орчны  тохижилтын ажил.

Гадаадын тендерт оролцогчдоос дээрх тусгай зөвшөөрлийг шаардахгүй болно.

Энэхүү шаардлагыг хангахын тулд гадаадын тендерт оролцогч дээр дурдсан хүчин төгөлдөр тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж буй үндэсний компанитай туслан гүйцэтгэгчээр хамтран ажиллаж болно.

 1. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах болон тендерийн баримт бичигтэй танилцах сонирхолтой эрх бүхий тендерт оролцогч нь дараах хаягаар хандана:

Монгол Улс, 15160 Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Худалдааны гудамж 6/1, Засгийн газрын V байр, 606 тоот өрөө“Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх” Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжЦахим шуудангийн хаяг: procurement.g9198@gmail.com;Утас: 976- 77449198

 1. Тендерийн баримт бичгийг авах хүсэлтэй тендерт оролцогч нь дор дурдсан хаягт хандан энэ тухай албан хүсэлт гаргаж, үл буцаан олгох нөхцөлөөр 100,000 төгрөгийн төлбөрийг хийнэ. Төлбөрийг Төрийн сангийн 100900011733 тоот дансанд шууд шилжүүлсэн байна.
 1. Тендерийг тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа 2020 оны 2 дугаар сарын 14-ны 17 цаг 00 минут (Улаанбаатарын цагаар)-аас өмнө Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Засгийн газрын V байр, Худалдааны гудамж 6/1, Чингэлтэй дүүрэг, 6 давхар, 606 тоот, Улаанбаатар хот-д тендерийн баримт бичигт шаардсан тендерийн баталгааны хамт ирүүлнэ. Тендер хүлээн авах эцсийн хугацаа дуусмагц тендерийг нэн даруй нээх ба тендерт оролцогчдын төлөөллийг өөрсдийнх нь хүсэлтээр байлцуулна.
 1. Хууль зүй, дотоод хэргийн яам тендерт оролцогчийн тендер бэлтгэх, хүргүүлэхтэй холбогдсон аливаа зардлыг хариуцахгүй.

Энэхүү тендерийн баримт бичигтэй холбоотой тодруулга нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах хаягаар холбоо барина уу.

 

“Хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх”  төсөл

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

606 тоот өрөө

Засгийн газрын V байр

Утас: 976- 77449198

 

INVITATION FOR BIDS

Date: January 16, 2020

Loan / Grant No. and Title: G9198-MON: Combating Domestic Violence Against Women and Children project

Contract No. and Title: W001/2020 Rehabilitation of existing premise as shelter

 1. Mongolia has received financing from the Asian Development Bank (ADB) towards the cost of G9198-MON: Combating domestic violence against women and children, and it intends to apply part of the proceeds of this financing to payments under the contracts named Bidding is open to Bidder from eligible source countries of the ADB.

Bidders may bid for one or multiple contracts, as further defined in the bidding document. Bidders wishing to offer discounts in case they are awarded more than one contract will be allowed to do so, provided those discounts are included in the Letter of Bid.

 1. The Ministry of Justice and Home Affairs (“the Employer”) invites sealed bids from eligible Bidders for the construction and completion of LOT No.1: W001-1/2020 Rehabilitation of existing premise as shelter in Nalaikh district, Ulaanbaatar; LOT No.2: W001-2/2020 Rehabilitation of existing premise as shelter in Ulaangom sum, Uvs aimag. (“the Works”).
 1. Open competitive bidding (with national advertisement) will be conducted in accordance with ADB’s Single Stage: One Envelope procedure and is open to all Bidders from eligible countries as described in the Bidding Document.
 1. Only eligible Bidders with the following key qualifications should participate in this bidding:

CONSTRUCTION EXPERIENCE

LOT No.1: W001-1/2020 Rehabilitation of existing premise as shelter, Nalaikh district, Ulaanbaatar city

Participation in at least two contracts that have been successfully or substantially completed within the last 3 years and that are similar to the proposed works, where the value of the Bidder’s participation exceeds MNT 32,000,000.

LOT No.2: W001-2/2020 Rehabilitation of existing premise as shelter, Ulaangom sum, Uvs aimag

Participation in at least two contracts that have been successfully or substantially completed within the last 3 years and that are similar to the proposed works, where the value of the Bidder’s participation exceeds MNT 224,000,000.

FINANCIAL REQUIREMENTS

Submission of audited financial statements or, if not required by the law of the Bidder’s country, other financial statements acceptable to the Employer, for the last 3 years to demonstrate the current soundness of the Bidder’s financial position. As a minimum, the Bidder’s net worth for the last year, calculated as the difference between total assets and total liabilities should be positive.

LOT No.1: W001-1/2020 Rehabilitation of existing premise as shelter, Nalaikh district, Ulaanbaatar.

Minimum average annual construction turnover of MNT 40,000,000 calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed, within the last 3 years.

LOT No.2: W001-2/2020 Rehabilitation of existing premise as shelter, Ulaangom sum, Uvs aimag.

Minimum average annual construction turnover of MNT 280,000,000 calculated as total certified payments received for contracts in progress or completed, within the last 3 years.

THE IDENTIFICATION NUMBER AND NAME OF THE LICENSE REQUIRED ARE:

BA-2.1 Casting and prefabricated concrete, wood and masonry construction, extension, renovation works;

BA-6.1 Building-installation works of indoor water supply, sewerage system and related equipments and external extension system;

BA-6.2 Building-installation works of indoor heating, ventilation, air-cooling facility and related equipments and their external extension system;

BA-6.3 Building-installation works of indoor lighting, electric supply system and related equipments and their external extension system;

BA-6.4 Building-installation work of building indoor communication system, internet network, fire extinction and fire alarm systems including their equipment, and their external extension system;

BA-8.1 Construction rehabilitation, decoration, interior, landscaping

Such licenses will not be required from foreign bidders.

To meet this requirement, the foreign bidder may associate with national firm as subcontractor, who possesses the valid licenses mentioned above.

 1. Interested eligible Bidders may obtain further information and inspect the bidding documents at the address given below:

Mongolia, 15160 Ulaanbaatar, Chingeltei district, Hudaldaany street 6/1, Government building V, 606 room, Procurement officer, “Combating Domestic Violence Against Women and Children” Project Implementation UnitElectronic mail address: procurement.g9198@gmail.comTelephone: 976 77449198

 1. The Bidding Document, in the Mongolian language, may be purchased by interested Bidders on the submission of a written application to the address below and upon payment of a nonrefundable fee of MNT 100,000.00. The method of payment will be direct deposit to State Treasury Account 100900011733.
 1. Bids must be delivered to Ministry of Justice and Home Affairs, Government building V, Hudaldaany street 6/1, Chingeltei district, 6th floor, room 606, Ulaanbaatar on or before the deadline for submission of bids of: 14 February 2020, 17:00 hours Ulaanbaatar time together with a Bid Security as described in the Bidding Document. Bids will be opened immediately after the deadline for bid submission in the presence of Bidders’ representatives who choose to attend.
 1. The Ministry of Justice and Home Affairs will not be responsible for any costs or expenses incurred by Bidders in connection with the preparation or delivery of Bids.

For further information and clarification of this tender, please contact at following address.

   “Combating Domestic Violence against Women and Children”
   Room 606, Project Implementation Unit
   Government building V
   Утас: 976- 51- 77449198

Related posts

Шторкны уралдаанд 1-р байранд шалгарсан бүтээл

admin admin

Шторкны уралдааны дүн гарлаа.

admin admin

Төслийн ажилтан сонгон шалгаруулах зар

Amaraa Chuluun

Leave a Comment