• Home
  • Тогтоол журам

Тогтоол журам

ts@tsr@1
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн дагалдах журам

Аюулын зэргийн үнэлгээ хийх журам

Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдэд эрх зүйн туслалцаа үйлчилгээ үзүүлэх журам

Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөр, журам

Зан үйлд нөлөөлөх сайн дурын сургалтын хөтөлбөр, журам

Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх, санхүүжүүлэх журам

Нэг цэгийн үйлчилгээний төвийн аюулгүй байдалд хяналт тавих журам

Холбон зуучлах үйлчилгээ үзүүлэх журам

Хохирогчид сэтгэл зүйн зөвлөгөө үзүүлэх журам

Хохирогчид үйлчилгээ үзүүлэх

Төрийн бус байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам

Хохирогчийг хүчирхийлэл үйлдэгчтэй уулзуулах журам

Хохирогчийн аюулгүй байдлыг хангах журам

Хүүхдийн эрхийн хуульзүйн хорооны бүрэлдэхүүн, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны жухам

Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийг түр хамгаалах журам