• Home
  • Е-СЭРГИЙЛЭГЧ

Category : Е-СЭРГИЙЛЭГЧ

ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Гэр бүлийн хүчирхийлэл хүчирхийлэлд өрсөн хүнд Эмнэлэгийн тусламж, үйлчилгээ гэж байдаг уу?

user u
Хариулт:  Эрүүл мэндийн байгууллага, эмнэлгийн мэргэжилтэн хохирогчид Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний тухай хуулийн нууцлалыг хамгаалж үйлчилгээ үзүүлнэ. Эмнэлгийн яаралтай тусламжаас бусад үйлчилгээг хохирогчийн байнга, эсхүл түр
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчийн хохирол нөхөн төлүүлэх ямар ямар арга зам байдаг вэ?

user u
Хариулт: Хохирогч нь эд хөрөнгө, нэр төр, алдар хүнд, сэтгэл санааны хохирлоо нөхөн төлүүлэхийг гэм буруутай этгээдээс шаардах эрхтэй байдаг. Мөн хохирогчийн сэтгэл санааны хохирлыг
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хохирогчид үзүүлэхээр ямар халамж үйлчилгээ байдаг вэ?

user u
Хариулт: Хохирогчид эрүүл мэндийн нөхөн сэргээх эмчилгээ, сэтгэцийн нөхөн сэргээх эмчилгээ, ажлын байраар хангах, мэргэжлийн сургалтанд хамруулах болон хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх үйлчилгээ байдаг. Хэрвээ
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнийг хэрхэн хамгаалах вэ?

user u
Хариулт: Гадаад иргэн, харьяалалгүй хүн Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогч болсон тохиолдолд түүнийг тус улсад зорчих, оршин суух, цагаачлах журам
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хохирогчийн нэр төр, алдар хүндийг хамгаалах гэж юу вэ?

user u
Хариулт: Хохирогчийн өөрийн болон эцэг, эхийн нэр, оршин суугаа газрын хаяг, хувийн байдалтай нь холбоотой бусад мэдээллийг нууцлах ба эдгээр мэдээллийг эрх бүхий албан тушаалтны
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хүн худалдаалахтай тэмцэх үйл ажиллагааны хамгаалах байр арга хэлбэрийн талаар?

user u
Хариулт: Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчийн нэр төр, алдар хүндийг хамгаалах, аюулгүй байдлыг нь хангах зорилгоор хамгаалах байр ажиллана. Хохирогч болсон гэж өөрийгөө үзсэн этгээд
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хэвлэл мэдээллийн байгууллага нь хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд үүрэг хүлээдэг үү? Хүлээдэг бол хэлнэ үү.

user u
Хариулт: Хэвлэл мэдээллийн байгууллагын үүрэг нь хохирогчийн бичгээр гаргасан зөвшөөрөлгүйгээр хохирогчийн талаарх мэдээлэл, гадаадын иргэнтэй гэр бүл болоход зуучлах тухай зар сурталчилгаа, хүн худалдаалах гэмт
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хуульд хуулийн этгээд ямар ямар үүрэг хүлээдэг вэ?

user u
Хариулт: Хуулийн этгээд нь хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд хуульд өөрөөр заагаагүй бол эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтнаас өгсөн заавар,
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Ашиг олох зорилгоор хүний биеийг үнэлүүлсэн хүнд ямар шийтгэд оногдуулах вэ?

user u
Хариулт: Арван дөрвөөс арван найман насанд хүрээгүй хүнийг албадан оруулж, урьд энэ бүлэгт заасан гэмт хэрэг үйлдэж гэм буруутайд тооцогдож байсан хүн, хохирогчид мансууруулах эм,
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Бэлгийн мөлжлөгийн тухай мэдээлэл өгөөч?

user u
Хариулт: Хохирогчид хүч хэрэглэж, хүч хэрэглэхээр заналхийлж; эд хөрөнгө, албан тушаал, бусад нөхцөл байдлын улмаас эрхшээлдээ байгаа байдлыг далимдуулан зорчих эрхийг хязгаарлахгүйгээр бусадтай бэлгийн харьцаанд