• Home
  • Е-СЭРГИЙЛЭГЧ

Category : Е-СЭРГИЙЛЭГЧ

ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Захиргааны хяналтыг хэдэн жилээр тогтоодог вэ ?

user u
Хариулт: Захиргааны хяналтыг цагдаагийн зохих шатны байгууллагын даргын шийдвэрээр 1-3 жил хүртэл хугацаагаар тогтоодог. Шаардлагатай гэж үзвэл захиргааны хяналтын хугацааг 6 сараас 1 жил хүртэл
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Захиргааны хяналтад байгаа хүн ямар үүрэг вэ?

user u
Хариулт: Захиргааны хяналтад байгаа бол нийгмийн хэв журмыг сахих, сард 1 удаа цагдаагийн байгууллагад бүртгүүлэх, цагдаагийн байгууллагаас дуудсан цагт саадгүй ирэх, байнга оршин суугаа газраа
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Хорих ял эдлээд суллагдсан хүн ямар үүрэгтэй байдаг вэ?

user u
Хариулт: .Хугацаанаас өмнө суллагдсан, чөлөөлөгдсөн, Эрүүгийн хуулийн 12.1.2, 12.1.3, 12.3.2, 12.3.3 мөн 13.1, 13.3, 15.5, 19.9, 21.2 дугаар зүйлд заасан гэмт хэрэг үйлдэж, таван жилээс
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Гэмт хэргийн тухай мэдээлэл өгсөн иргэнд ямар нэгэн урамшуулал байдаг уу?

user u
Хариулт: Гэмт хэрэг үйлдэхээр бэлтгэж байгаа болон үйлдсэн тухай мэдээллийг цагдаагийн байгууллага иргэдээс төлбөртэй авч болдог. Таниас ирсэн мэдээлэл үндэслэлтэй болох нь тогтоогдсон тохиолдолд цагдаагийн
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тал дээр иргэд ямар эрх эдэлж, үүрэг хүлээдэг вэ?

user u
Хариулт: Иргэн та нийгмийн хэв журам сахихыг бусдаас шаардах, гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөлийг арилгуулах талаар холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд шаардлага тавих, архидан согтуурч, нийгмийн хэв
ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

Асуулт: Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тал дээр аж аж ахуйн нэгж, байгууллад ямар ямар үүрэг хүлээдэг вэ?

user u
Хариулт: Байгууллагынхаа дотоодод болон үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүрээндээ гэмт хэрэг гарч байгаа шалтгаан нөхцөлийг арилгах талаар тодорхой арга хэмжээ авах; Ажилтнууддаа гэмт хэргээс урьдчилан