• Home
  • Эрхэм зорилго

Эрхэм зорилго

ts@tsr@1

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн зорилго нь хууль дээдлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг хүндэтгэх зарчмаар гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг улсын хэмжээнд уялдуулан зохицуулахад оршино.